Internet Archive BookReader

Sefer zikaron li-ḳehilat Ṭomashov-Mazovitsḳ